January 23, 2008

منتقد رادیکال رادیکال میگیرد!

حافظه تاریخی هم بد چیزی نیست!
اول این یادداشت را بخوانید

ولي شايعاتي در مورد عدم اعلام رتبه هاي اول، دوم و سوم وجود داشت براي تحقيق پيرامون صحت اين شايعات با مهندس ترابي، از برگزار كنندگان اين رقابت و عضو هيئت ژوري، تماس گرفتم و در مورد اين امر از ايشان جوياي توضيح شدم: ايشان فرمودند بر طبق نظر هيئت ژوري رتبه اول و دوم و سوم نخواهيم داشت و جوايز مربوطه (رتبه اول 7 ميليون تومان، دوم 5 ميليون تومان، سوم 3 ميليون تومان مجموعا 15 ميليون تومان) براي جلوگيري از اين شبهه كه حذف رتبه ها براي عدم پرداخت جوايز است، اين جوايز كه حدود 15 ميليون تومان مي باشد بين تعدادي از طرح هاي برتر تقسيم خواهد شد البته نه به صورت اينكه به رتبه هاي چهارم و پنجم و ششم داده شود بلكه به طريقي ديگر تقسيم خواهد شد. در مورد سوال در مورد كيفيت كارها، ايشان اين مورد را بسيار خوب ارزيابي كردند ولي به اين نكته نيز اشاره كردند كه كيفيت كارها، نظر هيئت ژوري را تامين نكرده است
.
.
در انتها آنچه به نظر مي رسد به عنوان نتيجه اي حرفه اي بتوان مطرح كرد لزوم ايجاد نوعي روند قانوني و يا در ديدگاهي والاتر فرهنگ براي مسابقات معماري است؛ چه در غير اينصورت نه برگزار كننده و نه شركت كننده هيچ تعهدي در قبال رعايت اصولي متقن و پذيرفته شده نخواهند داشت.

ب ه یوسفی

مهر، ۱۷ آبان ۸۲ شمسی

******** خوب حالا اینجا را بخوانید *********

پیرو دریافت 49 طرح ارائه شده برای مسابقه طراحی سردر و جداره شهری دانشکده معماری سوره، هیات داوران به ریاست آقای دکتر مصطفی بهزادفر در تاریخ دوشنبه 29/5/1386 در محل نگارخانه مرکزی دانشگاه سوره تشکیل جلسه داد.
هیات داوری شامل: حسن اصانلو، سیاوش افشار، فرخ باور،کورش رفیعی و بهرام هوشیار یوسفی ابتدا به بحث درباره تعیین معیار های داوری و نحوه بررسی پرداخت. شش مایه به عنوان معیار داوری تعیین گردید که عبارتند از:
1-مقیاس 2-سازگاری با کارکرد 3-ارائه خواسته‌ها 4- سازگاری با زمینه 5-برخورداری از طرح مفهومی 6- پایداری و استواری.
داوری در چهار مرحله شامل سه مرحله حذفی و یک مرحله مباحثه‌ای انجام شد و طرح‌های برتر انتخاب شدند. در جلسه مباحثه هیات داوری هیچ طرحی را حائز رتبه اول تشخیص ندادند و طرح های ذیل حائز مقام های دوم و سوم گردیده شد.


و محض یاداوری بهرام خان پریروز/ داور دیروز/ منتقد رادیکال امروز/ دولتمرد فردا دو سال پیش گفتند:

.."در انتها آنچه به نظر مي رسد به عنوان نتيجه اي حرفه اي بتوان مطرح كرد لزوم ايجاد نوعي روند قانوني و يا در ديدگاهي والاتر فرهنگ براي مسابقات معماري است؛ چه در غير اينصورت نه برگزار كننده و نه شركت كننده هيچ تعهدي در قبال رعايت اصولي متقن و پذيرفته شده نخواهند داشت."

and this is why we never progress, ma cherie

Posted by faraz at January 23, 2008 5:03 PM
Comments

دوست عزیز لطفا با نظرات سازنده خود، میزبان بعدی ضیافت معماری را همراهی کنید و در صورت امکان با دعوت از تمام دوستان خود، آنها را به مشارکت هرچه بیشتر در ضیافت معماری چهارم ترغیب نمایید. با امید به گسترش هرچه بیشتر دامنه ضیافت های معماری.

Posted by: فضای رویداد at January 23, 2008 11:01 PM
Post a comment

Remember personal info?